VYPNITE V KVA?ANOCH

Obec Kva?any, u?upená pri ústí Kva?ianskej doliny, jednej z najkrajších slovenských dolín, je idylickým miestom pre pohodové pobyty zamerané na ozajstný relax. V tichom prostredí rýchlo zabudnete na pracovné problémy a ruch miest. Prírodné danosti a rozvinuté služby regiónu Liptov sú zase zárukou, že ak vás omrzí sladké ni?nerobenie, môžete si vybera? z množstva aktivít ?i atrakcií.

V obci Kva?any sú k dispozícií pre ubytovanie dovolenkárov objekty rôznych kategórií, z ktorých najpo?etnejšími a najob?úbenejšími sú ubytovanie v súkromí a ubytovanie v samostatných objektoch. Hlavne ubytovanie v súkromí, u osved?ených rodín, ktoré hostí ?asto nechávajú vychutnáva? si „?isté produkty“ svojich zahrádok ?i sadov, dotvára špecifické ?aro dovolenky na slovenskom vidieku a má za následok to, že sa hostia k „svojim rodinám“ do tejto obce neraz vracajú.

usadlost.gif
Štýlový penzión
Vidiecka usadlos?

mak.jpg
Typická drevenica
Drevenica Mak

tkac.gif
Rekonštruovaný dom
Vilka Tká?

7. d?ový plán na pobyt na Liptove, v Kva?anoch.

  1. de?

kvacany.gifPobyty za zvä?ša za?ínajú v poobednajších hodinách. Prvé hodiny pobytu doporu?ujeme strávi? zoznamovaním sa s prostredím obce a objektu samotného. Ideálnym za?iatkom vašej dovolenky by mohla by? no?ná prechádzka po obci, pod hviezdami posiatym nebom. Ak ste v Kva?anoch po?as letných prázdnin, všimnite si súhvedzie ve?ký voz situovaný presne nad kopcom Hrádková.

  1. de?

prosiecka-dolina.gifMáte chu? na vychádzku v malebnej prírode? Doporu?ujeme zavies? sa autom ?i na bicykloch, alebo prejs? po vlastných do obce Prosiek, kde za?ína Náu?ný chodník Kva?ianskou a Prosieckou Dolinou so zastávkou na Mlynoch Oblazy. Táto výchadzka ?i skôr nenáro?ná túra, trvá zhruba 5 – 6 hodín a bez problémov ju zvládajú všetky vekové kategórie, kto by si však netrúfal, môže ju rozloži? i do dvoch samostatných vychádzok:

a) Prosiecka dolina hore-dole

b) Kva?ianska dolina – Mlyny Oblazy a spä?.

Malebné prírodné výtvory týchto dolín vám ur?ite u?arujú, takisto ako zastávka na Mlynoch Oblazy, ktorá je vhodným miestom na posedenie si v tráve a zjedenia turistických balí?kov.

besenova-kupalisko.gifAk vás po túre predsa len bolia nohy, ?i cítite fyzickú únavu, vhodným zakon?ením d?a je využitie masáží ?i posedenie v termálnych bazénoch v Bešenovej, Kalamenoch alebo v zariadení Tatralandia, kde na vás o.i. ?aká tobogánový komplex a široká ponuka služieb. Hlavne Aquapark Tatralandia je svojou rozsiahlou ponukou tobogánov a westernového meste?ka Siklúv Mlýn ve?kým a ob?úbeným lákadlom. Doporu?ujeme si na? skôr nechat samostatný de?.

  1. de?

Skanzen-Vlkolinec.jpgDnes by stálo za to vidie? ukážky z histórie Liptova a za?a? de? návštevou skanzenu vo Vlkolínci, ktorý je živým múzeom slovenskej architektúry a je sú?as?ou svetového dedi?stva UNESCO. Vyberte sa cestou okolo obce Beše?ová, kde si tesne pred poslednou zákrutou pred obcou môžete vymeni? bežnú vodu z fliaš za minerálnu, železitú vodu, vyvierajúcu ne?aleko Beše?ovských travertínov. Po zhruba 2 hodinovej prehliadke o?arujúcich drevenných ?i murovaných domov z ?ias našich dedov je z Vlkolínca vhodné pobra? sa smerom na obec Svätý Kríž, v ktorom na vás ?aká jeden z najvä?ších artikulárnych kostolov v Európe. Tento bol postavený bez použitia železných klincov.

Pokra?ujúc v ceste na Liptovský Mikuláš natrafíte na smerové tabule do Demä?ovskej doliny, kde na vás ?akajú podzemné svety chýrnych Demä?ovských jaský?. Koho by podzemné krásy ne?ákali, môže ?as strávi? prechádzkami v nemenej peknej doline.

liptovska-mara.gifPo horúcom dni každému ur?ite dobre padne schladenie sa vo vodnej nádrži Liptovská Mara, ?i opätovná návšteva jedného z termálnych kúpalísk. Ak máte radi zmenu, z Liptovského Mikuláša je to len na skok do Liptovského Jána, kde je pre vás tiež pripravené termálne kúpalisko.

K správnej dovolenke na vidieku samozrejme patrí posedenie pri ohníku so špeka?kami na paliciach, nemusíte s tým ?aka? až doteraz, ani to odklada? na neskôr ...

  1. de?

Liptovsky-hrad.jpgDnes by možno opä? stálo za to „vyvetra? hlavy“ a strávi? de? aktívne – v pohybe. Ak sa vyberiete do obce Lu?ky, známej svojimi kúpe?mi, môžete kúsok od centra obce v príjemnom prostredí obdivova? miestny vodopád. Následne, pokra?ujúc v ceste smerom do obce Kalameny, odstavi? auto pri prírodnej vyviera?ke termálnej vody, odkia? vedie turistický chodník na zrúcaninu Liptovského hradu. Chodník vedie zo za?iatku po okraji roz?ahlej lúky, na ktorej sa zvyknú pás? ovce, pokra?uje lesným chodníkom až na vrchol kopca, kde je spomínaná zrúcanina hradu s vynikajúcimi výh?admi na Ve?ký Cho?. Spiato?ná cesta by mala trva? zhruba 3 hodiny, v závislosti od toho, ko?ko ?asu venujete kochaniu sa výh?admi zo zrúcaniny hradu.

Po návrate k autu doporu?ujeme relax vo vyviera?ke termálnej vody, takže si ur?ite nezabudnite plavky.

  1. de?

havranok.JPGMôžete ho za?a? blízko hrádze Liptovskej Mary, v ?asti Havránok, kde na vás ?aká štýlová zvonica, odkia? sa poberte na prehliadku prírodného múzea Keltskej kultúry Havránok. Zaujmú vás tu rekonštrukcie pôvodných keltských obydlí, laténska hradba, stredoveká obranná kopa, kostol, ..., všetko v príjemnom prostredí, s krásnymi výh?admi na obce Liptova.

Ak máte skôr chu? tento de? strávi? pasívnejšie, z Havránku sa poberte do niektorého z termálnych kúpalísk, alebo relaxujte priamo pri Liptovskej Mare. Inak sa môžete pobra? do Liptovského Mikuláša a prezrie? si jeho pamiatky, sústredené v okolí pešej zóny.

Tu do pohodového štýlu vašej dovolenky môžete vnies? trošku adrenalínu a vyskúša? si napríklad rafting na tunajšom umelovytvorenom kanáli.

6. de?

pribylina.gifAk máte chu? ?alej spoznáva? krásy Liptova, môžete sa vybra? do obce Pribylina, v ktorej máte možnos? vidie? ?alší zo známych liptovských skanzenov. Z Pribyliny je to už len na skok do obce Podbánske, spoza ktorej sa vám v dobrom po?así naskytnú nádherné výh?ady na jeden zo symbolov Slovenska – tatranský Krivá?. Malebná príroda je vhodná na krátke vychádzky ?i piknikovanie.

Cestou spä? sa môžete zastavi? v Žiarskej doline, kde, ak ste si nedopriali piknik na lúkach v okolí Podbanského, si ur?ite doprajte na salaši v Smre?anoch niektorú z liptovských špecialít.

Nako?ko sa pravdepodobne jedná o vašu poslednú noc v Kva?anoch, vychutnajte si tiché prostredie a hviezdnu oblohu a nezúfajte, v Kva?anoch ste kedyko?vek vítaní.

  1. de?

Pobyty sa zvä?ša kon?ia o 12.00 hodine tak, aby ubytovatelia mali ?as všetko pripravi? pre prichádzajúcich hostí.

usadlost.gif
Štýlový penzión
Vidiecka usadlos?

mak.jpg
Typická drevenica
Drevenica Mak

tkac.gif
Rekonštruovaný dom
Vilka Tká?

?alšie ubytovacie zariadenia v Kva?anoch